Móc bím gái xinh nước chảy lênh láng. Mối quan hệ đầu tiên của tôi, về những gì sau này là một mối quan hệ, giả sử, ổn định đã diễn ra, tôi dường như nhớ – các nhà văn chuyên nghiệp nói rằng trong quá trình ghi nhớ này có rất nhiều tính sáng tạo, vì vậy đừng tin tất cả những gì tôi viết vì tôi không chắc về điều đó-, mùa hè năm tôi mười hai tuổi cũ . Gần thị trấn của tôi có một con sông nơi các chú của tôi có một ngôi nhà và chúng tôi thường dành nhiều ngày hè ở đó. Con sông đó phải được ban phước bởi một loại thần tình dục nào đó bởi vì những gì tôi đã làm và nhìn thấy ở nơi đó vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Không chỉ những kiểu quan hệ tình dục mà tôi đã có ở đó, mà cả những kiểu mà tôi thậm chí đã nhìn thấy bên ngoài mình. Tôi nhớ một ngày nọ với chồng của người anh họ của mẹ tôi.

Móc bím gái xinh nước chảy lênh láng

Móc bím gái xinh nước chảy lênh láng